روش توليد سرما در يخچال ها

در این مطلب به بررسی تولید سرما در یخچال فریزر ها می پردازیم تا بهتر با نحوه کار یخچال فریزر ها آشنا شویم. با ماهمراه باشید

دو ويژگي مهم گازها برای توليد سرما مورد استفاده قرار میگیرد:

  1. گازها تحت اثر فشار زياد بحالت مايع در آمده ودر نتیجه، درجه حرارت گاز افزايش مي يابد.
  2. اگر گاز مايع در محيطي باز تر از محيط قبلي قرار گيرد، بحالت فوران در آمده، تبخير می شود و دماي آن شديدا" كاهش مي يابد. بنابراين بصورت يك سرما ساز مورد استفاده قرار مي گيرد. 

  با توجه به اين دو ويژگي، به شرح سرما سازي در يخچال های ال جی LG مي پردازيم.  

   با بكار افتادن كمپرسور، پيستون مرتبا" گاز را از طريق لوله بر گشت مي مكد و با فشار وارد لوله رفت مي كند. فشار وارده بر گاز ،حرارتش را افزايش مي دهد. بمنظور كاستن از حرارت گاز آن را وارد رادياتور مي كنند ودر آن جا مقداري از حرارت گاز كاسته مي شود.سپس با عبور از فيلتر (دراير) كاملا" خشك مي شود و چون لوله خروجي دراير و پس از آن سطح مقطع لوله مويي بسيار كم است گاز تحت فشار زيادي قرار گرفته و بر اثر اين فشار بحالت مايع در مي آيد و حرارتش نيز افزايش مي يابد.با عبور از لوله مويي ، وارد لوله هاي اواپريتور (جاي يخ) مي شود ودر آن جا كه سطح مقطع جديد به مراتب بيشتر از سطح مقطع لوله مويي است شروع به فوران نموده و توليد سرما ميكند،فشار كمپرسور گاز را از اواپريتور عبور داده و خروجي اواپريتور توسط لوله اي مسي يا آهني به لوله برگشت يخچال مي رسد و براثر ازدياد فشار در لوله مويي حرارت گاز افزايش مي يابد . اگر حرارت بطريقي از گاز سلب نشود ،سرماسازي در اواپريتور كيفيت مطلوبي نخواهد داشت بهمين منظور معمولا"كار خانجات سازنده لوله بر گشت اواپريتور كه حاوي گاز سرد است را به لوله رفت  لوله مويي كه حاوي گاز گرم است جوش مي دهند تا گاز گرم لوله مويي در حركت بطرف اواپريتور در مجاورت بر گشت گاز سرد از اواپريتور سرد شود واز دماي آن كاسته شود.

تعمیریخچال فریزر ال جی

بعضي از كارخانجات بمنظور بهره وري بيشتر از برگشت گاز سرد،لوله مويي را از درون آن عبور داده و به اواپريتور مي رسانند. بدين ترتيب گاز مايع شده گرم قبل از رسيدن به اواپريتور كاملا" سرد ميشود ودر جاي يخي حد اكثر راندمان را ارائه خواهد داد.  هر گاه سرماي ايجاد شده در اواپريتور بحد تنظيم شده در ترموستات برسد ، براثر انقباض فانوسك درون ترموستات برق كمپرسور قطع شده و عمل سرما سازي متوقف مي شود .دماي محفظه يخچال معمولا" بين 1 الي 7 درجه سانتي گراد ،اواپريتور در حدود 15 درجه زيرصفر است.

ذوب برفك در يخچال (ديفراست):با باز شدن درب يخچال مقداري از هواي گرم محيط وارد يخچال شده و بر اواپريتور قطرات آب را بوجود مي آورد . بمرور قطرات آب بوجود آمده ، توده هاي عظيم يخ يا بعبارت ديگر برفك را ايجاد مي سازد كه بوسيله آن ها عمل سرما سازي مختل مي شود پس لازم است در فواصل زماني معين نسبت به ذوب برفك ها اقدام شود. در اكثر يخچال ها براي نائل آمدن به اين منظور تدبيري انديشيده نشده و تنها راه ذوب برفك ها ،باز گذاشتن درب يخچال است كه در اينحالت برق آن از مدار قطع مي شود.   روش ديگر استفاده از چند لايه سيم المنت است كه بدور اواپريتور پيچيده مي شود .هر گاه ذوب برفك ضروري به نظر آمد، باقرار دادن ترموستات در وضعيت مخصوص ذوب برفك ،المنت توليد گرما نموده ويخ هاي زائد را از ميان مي برد.

در ديفراست گازي كه امروزه متداول ترين شكل ذوب برفك است از شير سولنوئيدي(شير الكتريكي) استفاده مي شود . اين شير داراي دو ورودي و يك خروجي است . یک ورودي  در حالت عادي مسدود است اما با اتصال برق به شير الكتريكي ، مسير آن نيز باز مي شود و گاز گرم از اين مسير به خروجي دیگر راه مي يابد.  مادامي كه به شير الكتريكي برق نمي رسد گاز سرد مستقيم وارد اواپريتور شده و عمل سرما سازي صورت مي گيرد.  با اتصال برق به شير الكتريكي ، باز شده و گاز گرم خارج شده و محفظه اواپريتور را گرم مي سازد. گرماي محيط اواپريتور برفك هاي بوجود آمده را ذوب مي سازد و پس از ذوب برفك ها ،يك ترموستات مجددا" شير سولنوئيدي را بحالت قطع و در واقع مسدود بودن مسير ، باز مي گرداند.   

البته اشكال ديگري از ذوب برفك نيز بكار گرفته شده كه امروزه كاربرد كمتري دارد . بعنوان مثال مي توان نوع ديفراست با شمارش دفعات باز و بسته شدن درب يخچال را نام برد . با قرار دادن كليد مخصوص شمارش زير درب ،تعداد دفعات باز و بسته شدن درب شمارش شده و بمحض رسيدن تعداد آن به عدد تنظيمي كليد، مدار يخچال براي مدتي قطع مي شود .در زمان توقف كمپرسور ،بر اثر افزايش دماي محيط يخچال برفك ها ذوب مي شوند. ويا مي توان بروش استفاده از تايمر اشاره نمود در اين روش پس از زمان معيني تايمر مخصوص عمل نموده و مدار را قطع مي سازد . در بعضي از يخچال ها ،تايمر بمحض قطع مدار اصلي ،مدار المنت پيچيده شده بدور اواپريتور را بر قرار نموده تا عمل ذوب برفك با سرعت بيشتري انجام شود.

برای اطلاعات بیشتر میتوانید با ما به عنوان نمایندگی تعمیر یخچال فریزر ال جی تماس حاصل نموده و با ما در ارتباط باشید.

 

نمایندگی تعمیر یخچال فریزر ال جی

نمایندگی تعمیر یخچال فریزر سامسونگ

نمایندگی تعمیر یخچال فریزر جنرال الکتریک

نمایندگی تعمیر یخچال فریزربوش

نمایندگی تعمیر یخچال فریزر دوو

نمایندگی تعمیر یخچال فریزر ویرپول

نمیاندگی تعمیر یخچال فریزر وستینگهاوس

 

 

 

 

 

Article Type: 
تماس بگیرید!!!